APS 2023

imageIMPACTA!

Quan ja fa més d’una dècada que l’aprenentatge servei (ApS) ha arrelat en l’educació superior, és imprescindible aturar-nos a reflexionar sobre l’impacte que ha tingut i avaluar-lo. Cal analitzar els efectes transformadors de l’ApS en tots els agents implicats: entitats i comunitat, estudiants, professorat i tota la institució universitària. Per poder detectar i valorar aquest impacte, calen estratègies d’avaluació eclèctiques, que es basin en diferents metodologies i que siguin alhora mal·leables, adaptables a la diversitat de projectes i iniciatives que inspiren l’ApS: quantitatives i qualitatives; pròpies de cada àmbit o disciplina o transversals, i que n’evidenciïn els efectes tangibles i també intangibles (cognitius, ètics, emocionals). Ens proposem, doncs, posar de manifest les múltiples transformacions que pot suscitar l’ApS i alhora avaluar l’avaluació: què, com, quan, on i per a què s’avalua.

Impacte i avaluació seran, doncs, els conceptes clau d’aquest congrés, que proposa radiografiar l’ApS universitari sense evitar-ne els clarobscurs (com la manca d’impacte en determinats sectors o els dilemes ètics inherents a determinades intervencions). Concretament, es vol reflexionar sobre l’impacte en aquests tres eixos i entorn d’aquestes preguntes:


LÍNIES TEMÀTIQUES

1. Impacte en les entitats i la seva comunitat

L’ApS transforma la comunitat? La universitat promou efectivament un servei comunitari? La col·laboració amb la universitat és una via d’innovació, de renovació, per a entitats i plataformes socials? L’ApS genera sinergies entre entitats i estudiants? Canvia la concepció social de la universitat, a partir de projectes d’ApS? Les entitats avaluen l’impacte que els suposa participar en projectes d’ApS? Tots els agents s’impliquen en la coavaluació?

2. Impacte en l’estudiant

L’ApS modela la mirada social dels joves propiciant-ne el contacte amb altres realitats? L’ApS potencia que aprenguin a aprendre? Promou la descoberta dels propis interessos i orientacions professionals? Fomenta aptituds i estratègies professionals? Potencia la mirada polièdrica i la perspectiva crítica sobre diferents qüestions socials? Ajuda a percebre els problemes globals del segle XXI? Com es potencia la participació i l’empoderament dels estudiants abans/durant/després dels projectes d’ApS? Quines eines d’avaluació i d’autoavaluació calen per extreure tot el potencial de l’ApS? Es promou que l’estudiant tingui diferents rols dins un mateix projecte?

3. Impacte en els docents i la universitat

L’ApS catalitza la innovació docent? Propicia dinàmiques d’aula amb perspectives més dialògiques i polièdriques (i no tan unívoques i unidireccionals)? L’ApS indueix a la simbiosi entre la docència i la recerca? Promou noves línies de recerca? Planteja canvis de perspectiva i nous dilemes ètics als investigadors i investigadores? Ajuda a centrar-se en espais intersticials o introspectius de la societat i de la recerca? Obre la universitat a la societat i l'interès a treballar per a la seva millora? El docent sap adaptar les estratègies d’avaluació a la idiosincràsia de cada projecte? El docent promou l’avaluació en tots els àmbits o la focalitza en l’estudiant?


Es valoraran sobretot les comunicacions de recerca que se centrin en l’impacte i l’avaluació i que continguin algun d’aquests elements:

Presentacions coparticipades entre diferents agents avaluadors: estudiants, entitats i professorat.

Metodologies, estratègies i dinàmiques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació.

Recerques qualitatives que focalitzin en la qualitat dels aprenentatges de tots els agents implicats, que incloguin components personals, vivencials i introspectius, i que es basin en metodologies de recerca diverses, com ara els relats biogràfics i les històries de vida, els grups de discussió, les entrevistes o els estudis de casos.

Aportacions quantitatives fonamentades en nous indicadors d’avaluació i que tinguin en compte tots els agents que participen en l’ApS.

● Contribucions de recerca que parteixin d’experiències de camp: se’n valorarà la perspectiva crítica i dialògica, i que reportin i discuteixin els aspectes menys reeixits.


Les experiències que expliquin i descriguin projectes d’ApS també seran benvingudes i hauran de tenir el format de pòster.


ORGANITZAT PER 

image


AMB LA COL·LABORACIÓ DE

image